سپتامبر 30, 2020

اهداف

نظریه پردازی، گفتمان سازی، تصمیم سازی، تحلیل آگاهانه و تدبیر مسائل گوناگون در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ….

طراحی الگوهای موفق، راهبری و جریان سازی در حوزه های مختلف علوم

توانمند سازی و ارتقای کارآمدی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در راستای حفظ و توسعه امنیت پایدار

استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران حوزه های مختلف علوم