سپتامبر 30, 2020

ساختار سازمانی

  • ریاست

دکتر سیدعلی مستجاب الدعواتی

  • دبیر کل
  • معاون پژوهشی
  • معاون اجرایی

دکتر فاطمه خان صنمی

گروههای تخصصی:

نام گروهمحورها و موضوعات
مطالعات فرهنگیاندیشه ورزی، ایده پردازی، توسعه‌ بنیان نظری و معرفتی کشور و نیاز سنجی در حوزه فرهنگ
مطالعات اجتماعیاندیشه ورزی، ایده پردازی، توسعه‌ بنیان نظری و معرفتی کشور و نیاز سنجی در حوزه مسائل اجتماعی
مطالعات اقتصادیاندیشه ورزی، ایده پردازی، توسعه‌ بنیان نظری و معرفتی کشور و نیاز سنجی در حوزه اقتصاد
مطالعات سیاسیاندیشه ورزی، ایده پردازی، توسعه‌ بنیان نظری و معرفتی کشور و نیاز سنجی در حوزه سیاست

#اندیشکده #اندیشکده فارابی #اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی