سپتامبر 30, 2020

مأموریت

شناخت ضرورتها، فرصتها، ظرفیت ها و تهدیدهای حوزه سیاستگذاری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و …  و باز تعریف وضعیت مطلوب

دیده بانی علمی – راهبردی، پایش و سنجش حرکت کشور در مسیر رو به رشد علمی خود و ارائه نقشه راه

اندیشه ورزی، ایده پردازی، توسعه‌ بنیان نظری و معرفتی کشور و نیاز سنجی در حوزه های مختلف علوم  

مشارکت در شکل‌گیری سیاست‌ها و سیاستگذاری صحیح در حوزه های مختلف علوم

احیای مدیریت و برنامه ریزی موفق راهبردی در راستای پیشبرد امور

رصد و پایش مستمر تحولات علوم و ارائه برآوردهای دقیق و فنی از حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی و … به منظور مواجهه عالمانه، فعالانه و مؤثر

یافتن راه‌حل‌های علمی و عملی جهت رفع مشکلات و مسائل گوناگون در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ….

فرهنگ سازی، ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه، بالا بردن دانش و بینش عمومی در حوزه های مختلف و هدفمند نمودن آن

حفظ، نشر و گسترش ارزشهای اصیل اسلامی – ایرانی